cathy shelton  created a new article
26 w ·Translate

Tong quan ve tuyen cap treo Sun Group Cat Ba Hai Phong | #properties

Tong quan ve tuyen cap treo Sun Group Cat Ba Hai Phong

Tong quan ve tuyen cap treo Sun Group Cat Ba Hai Phong

Tuyến cáp treo Sun Group Cát Bà ba dây hiện tại đang sở hữu rất nhiều kỷ lục như: bến tàu cao nhất, nhà ga rộng nhất, tuyến cáp dài nhất. Giai đoạn đầu của tuyến cáp treo Cát Bà là tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long.